Profil

Výroba komponentov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, spracovanie plechov.

História

Históriu spoločnosti netvoria len úspechy. Avšak z globálneho hľadiska, napriek všetkým nepriaznivým vplyvom, začiatok a prvé roky pre nás úspešné boli.

Súčasnosť a budúcnosť budú postupne taktiež zapísané na stránkach  histórie.  Naše aktivity a úsilie smerujeme k tomu, aby sme mohli byť na históriu tejto spoločnosti hrdí.

Spoločnosť TECHNOV, S.R.O., bola do Obchodného registra OS Nitra zapísaná dňa 7. júla 2007

 Dňa 1. augusta 2007 zahájila svoju výrobnú činnosť

História spoločnosti TECHNOV, s.r.o. oficiálne začína  rokom 2007, kedy bola založená. Je však  pokračovaním v rodinnej tradícii výroby vzduchotechnických komponentov, nakoľko vznikla transformáciou spoločnosti Jozef Laboš Lames, ktorú založil otec súčasných majiteľov spoločnosti TECHNOV, s.r.o., pán Jozef Laboš.

Zamestnanecká základňu pri vzniku spoločnosti tvorilo 10 zamestnancov, čo tvorilo približne desatinu súčasného stavu. Spoločnosť Technov, s.r.o.,  nastúpila na cestu dynamického rozvoja vo všetkých kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľoch. Spustila intenzívne rozširovanie a modernizáciu ako technológií, strojového a vozového parku, administratívnych, výrobných a skladových priestorov, tak i portfólio svojich produktov a služieb.

Spoločnosť vždy považovala za svoju  prioritnú povinnosť dbať na kvalitu svojich výrobkov, bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, zodpovedné environmentálne správanie, čo  logicky vyústilo do zavedenia Integrovaného manažérskeho systému a jeho každoročného úspešného obhajovania. Potvrdzuje to aj  získanie ďalších, pre činnosť spoločnosti veľmi dôležitých dokumentov :

  • 2007 – Vyhlásenie o zhode výrobkov
  • 2009 – STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a OHAS 18001:2009
  • 2010 – ODT- Úspešné absolvovanie skúšok Štvorhranného oceľového potrubia na odvod splodín horenia z jedného požiarneho úseku podľa STN EN 1366 – 9 : 2009.
  • 2010 – Osvedčenie o členstve v Asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
  • 2011 – Certifikát – Regulačná. klapka seizmická – Seizmické prevedenie a spôsobilosť pre Jadrovú elektráreň
  • 2012 – Hygienický certifikát na tlmiče hluku – ILH Berlín (INSTITUT FÜR HYGIENE)
  • 2012 – Certifikát na útlmové vlastnosti  tlmičov hluku
  • 2013 – Certifikát kvality zvárania. Už rok 2008 ukázal, že založenie spoločnosti bolo správnym rozhodnutím. I keď sa niesol hlavne v duchu investovania  do budovania spoločnosti, počet stálych odberateľov už v tomto roku prekročil päťdesiatku a od tohto obdobia sa zvyšuje.

Rok 2009 bol pre spoločnosť významný začiatkom produkcie pre zahraničného odberateľa, ktorá v nasledujúcich rokoch zaznamenáva výrazne stúpajúcu tendenciu. Znamenal tiež veľký posun v informačných technológiách, v organizácii práce a ďalšej možnosti poskytovania nadštandardných služieb obchodným partnerom, vďaka zavedeniu nového informačného systému, vyvinutého špeciálne pre našu spoločnosť. Tento systém je i v ďalších rokoch naďalej inovovaný a prispôsobovaný potrebám spoločnosti, požiadavkám legislatívy a pre zvýšenie komfortu našich odberateľov.

Medzi historické momenty (2009 – 2010) našej spoločnosti nepochybne patria aj skúšky, ktoré nám pripravila Svetová hospodárska kríza. Znamenala pre nás výzvu prekonať ju s čo najmenšími negatívnymi dopadmi. Napriek náročným podmienkam, však spoločnosť ťažkú úlohu zdolať úskalia vývoja trhovej ekonomiky a kolísania trhu,  zvládla so cťou,  udržala, ba i posilnila  svoje miesto na trhu. Vyhla sa i síce nepopulárnemu, ale bežnému opatreniu veľkého počtu spoločností v tom období - znižovaniu stavu zamestnancov. Je si vedomá toho, že tímoví zamestnanci a  ich profesionalita sú jedným z hlavných článkov budovania úspešnej spoločnosti.

Rok 2010 bol pre spoločnosť jedným z najťažších rokov. Prízrak globálnej krízy stále zasahoval, preto len mimoriadnym úsilím bola schopná prekonať sústavné zvyšovanie cien vstupov a tvrdý boj konkurencie. Ani v tomto období však nepoľavila z precíznosti pri dodržiavaní kvalitatívnych podmienok výrobného procesu a svojich produktov, nepoľavila v starostlivosti o svojich zamestnancov. Práve naopak, hľadala spôsoby, ako svoju činnosť pre odberateľov zatraktívniť. Absolvovala odborné skúšky, nadštandardné certifikácie, zvýšila požiadavky na informačné technológie, sústredila sa taktiež na zvyšovanie kvalifikovanosti a profesionality pracovníkov.

Rok 2011 – Počet odberateľov sa oproti 2008 zvýšil o 144%. Obrat dosiahol do tejto doby najyyššiu hodnotu.  Vízia z predchádzajúcich období exportovať svoje výrobky do zahraničia sa uspokojivo napĺňa. Produkty spoločnosti prekročili hranice Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Belgicka i Ruska. Technologická základňa bola doplnená o Vysekávací stroj TRUMATIC 200R, ktorý priniesol rozšírenie výrobného portfólia, efektívnejšie využitie časového fondu,  návratnosť tejto investície i šetrenie nákladov na služby od externých spoločností a dopravu.

Rok 2012 – Prispôsobovanie sa požiadavkám trhu, inovácie produktov, intenzívne jednania a marketingové aktivity, priniesli navýšenie počtu odberateľov i obratu. Export výrobkov takisto vzrástol. Do užívania boli uvedené ďalšie skladové priestory, doterajšie kapacity boli nedostačujúce. Pripravil sa priestor pre ďalšiu výrobnú halu, výstavba ktorej sa z perspektívneho hľadiska javí ako nevyhnutná. Pozitívnym momentom roku bolo získanie hygienického certifikátu od ILH Berlín, ktorý predstavuje ďalšie možnosti uplatnenia našej produkcie na medzinárodných trhoch.