Profil

Výroba komponentov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, spracovanie plechov.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon“)

na dodanie tovaru s názvom:

„Software“

1. Identifikácia osoby podľa § 8 zákona:
Názov: TECHNOV, s.r.o.
Sídlo: Rumanová 144 , 951 37 Rumanová
Štatutárny zástupca: Jaroslav Laboš, konateľ, Ľuboš Laboš, konateľ
IČO: 36 801 640
Kontaktná osoba: Jaroslav Jurík
Telefón: +421 911 277 862
e-mail: j.jurik@technov.sk

2. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa §409 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Rumanová 144, 951 37 Rumanová, Slovenská republika

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom tejto zákazky je Software na 3D modelovanie – 2ks, ktorý musí spĺňať kritériá podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
48320000-7 Softvérové programy na kreslenie a na vytváranie obrázkov

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.

7. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:
30 942,67,- EUR bez DPH

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky
Do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom zmluva nadobudne účinnosť momentom schválenia dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľom. O tomto termíne bude verejný uchádzač informovať víťazného uchádzača.

10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 23.02.2018 do 16:00 hod., e-mailom na e-mailovú adresu tothova@octigon.sk , alebo poštou na adresu Octigon, a.s., Mlynské Nivy 49, Green Point Offices, blok H, 821 09 Bratislava.

12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.

13. Návrh zmluvy
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva.

14. Podmienky financovania:
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH.

16. Ostatné ustanovenia
Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným službami a tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Prílohou č. 1 tejto výzvy je špecifikácia predmetu zákazky.
Prílohou č. 2 tejto výzvy je vzor cenovej ponuky

V Bratislave, dňa 14.02.2018

……………………………………………………………………………………
Jaroslav Laboš, konateľ

Príloha č. 1

Predmetom tejto zákazky je Software na 3D modelovanie – 2ks, ktorý musí spĺňať nasledujúce kritériá:

Hlavné technické údaje Špecifikácia softvéru
Modelovanie 3D súčastí
Automatické 2D výkresové pohľady
Automatické aktualizácie 2D výkresov
Priame kopírovanie geometrie z programu AutoCAD
DWG asociatívne podloženie
DWG kompatibilita/plná natívna editácia DWG formátov
Fotorealistický rendering
DWG publikovanie a načítanie pripomienok
Modelovanie 3D zostáv
Konštrukcia plechových dielov
Vkladanie razníkov/vytváranie a publikovanie vlastných tvarov pre razníky
Dodatočná úprava rozvinov pre úpravu tvaru plechu pred výrobou
Možnosť publikovania vlastných plechových súčastí pre ďalšie použitie
Priamy export do formátu GEO
Knižnica spojovacích materiálov pre spájanie plechov
Rozviny tvarenených plechových dielov
Automatické generovanie užívateľských rozmerových vlastností rozvinu plechu
Automatické generovanie merítka na výkrese podľa aktuálnych pohľadov
Asociativné prepojenie s cudzími cad formátmi
Automatické pravidlá
Obsahové centrum normalizovaných súčastí
Dynamické simulácie
Pevnostné analýzy
Návrh trás potrubí a celkov
Konštrukcia káblov a zväzkov
Konštrukcie foriem
Rozšírená technická podpora pre software
Príslušenstvo -
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného vybavenia Individuálne školenie k softvéru

Príloha č. 2

CENOVÁ PONUKA
I. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: TECHNOV, s.r.o.
Sídlo: Rumanová 144 , 951 37 Rumanová
Štatutárny zástupca: Jaroslav Laboš, konateľ, Ľuboš Laboš, konateľ
IČO: 36 801 640
Kontaktná osoba: Jaroslav Jurík
Telefón: +421 911 277 862
e-mail: j.jurik@technov.sk

II. Identifikácia uchádzača
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:

III. Predmet obstarania
Predmetom tejto zákazky je Software na 3D modelovanie – 2ks, ktorý spĺňa kritériá verejného obstarávateľa

IV. Cenová ponuka
Po preskúmaní podkladov k spracovaniu ponuky Vám oznamujem svoju cenovú ponuku:
Cena celkom v EUR bez DPH
DPH (20%) v EUR
Cena celkom v EUR s DPH

V………………….., dňa ………………2017

……………………………………………………………..
Podpis uchádzača

Na stiahnutie:
Vyzva na predkladanie ponuk_§117