Profil

Výroba komponentov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, spracovanie plechov.

Všeobecné obchodné podmienky pre odberateľov

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti TECHNOV, s.r.o.

I. úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TECHNOV s.r.o., Rumanová 144, 951 37, IČO: 36 801 640, zapísanou na OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 20237/N, IČ DPH: SK7120000030 (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru vyrábaného a ponúkaného predávajúcim, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
Pokiaľ je uzatvorená s kupujúcim kúpna zmluva, majú ustanovenia zmluvy prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianskeho zákonníka SR.
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza:
1. telefonickým, písomným, faxovým, alebo e-mailovým potvrdením objednávky
2. prevzatím tovaru, potvrdeným podpisom oprávnenej osoby na dodacom liste
3. zaplatením zálohy alebo celej kúpnej ceny, podľa toho, čo nastane skôr.

II. splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.
V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho.
Kúpna cena za tovar, ktorý predávajúci kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý predávajúci kupujúcemu vystaví.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, alebo nie je dátum splatnosti na daňovom doklade uvedený, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy poskytnuté mu predávajúcim a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

III. miesto plnenia

Miestom plnenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak, je sklad predávajúceho, Rumanová č. 144.

IV. dodacie podmienky

Termín dodania tovaru ktorý je na sklade, je ihneď po dohode o forme úhrady.
Pokiaľ tovar objednaný kupujúcim nie je na sklade, predávajúci písomne potvrdí termín dodania tovaru.
Vlastnícke právo a právo neobmedzene disponovať s tovarom získava kupujúci až okamihom úhrady kúpnej ceny v plnej výške.

V. vady tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar a uplatniť reklamácie na zjavné vady tovaru okamžite po prevzatí tovaru, v opačnom prípade sa tovar bude považovať za tovar bez zjavných vád, pokiaľ sa nepreukáže inak.

VI. záručné podmienky

Záručná doba na tovar predávajúceho je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare, alebo kúpnej zmluve uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 1.12.2009 do vydania ďalších obchodných podmienok a sú verejne prístupné na www.technov.sk.